Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5875 4a54
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaJakisproblem Jakisproblem
4044 15c2
0684 65a1 500
Reposted fromdivi divi via12czerwca 12czerwca
9512 b581
Reposted fromkostuchna kostuchna
9479 7f36
Reposted fromGIFer GIFer viaMakeMePurr MakeMePurr
0253 6d57 500
Reposted fromduzazet duzazet viahormeza hormeza
6441 5ea5 500
Portraits made from a single thread wrapped around nails, by Kumi Yamashita, New York City–based Japanese artist.
Reposted fromsommteck sommteck viajointskurwysyn jointskurwysyn
9505 629a
Reposted fromkimik kimik viaNajada Najada
2189 cc1f
Reposted fromhagis hagis
5852 81b8
Reposted fromGIFer GIFer viamousseline mousseline
W niedzielę po południu,
gdy pomyła wreszcie garnki,
usiadła
przed lusterkiem.
I dowiedziała się
w niedzielę po południu,
że ukradziono jej życie.
Już dawno
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMonia94 Monia94
9759 341f
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaambermoon ambermoon
0078 30f5
Reposted fromblubra blubra
3919 c157
Reposted fromapm35 apm35 viaCannonball Cannonball
Agnieszka Tutu Szymańska 
Reposted fromcorvax corvax viamikrokosmos mikrokosmos
2172 714a 500
Reposted fromblutelf blutelf viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl