Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1087 e122
Reposted frombabyface babyface via000monnnn066 000monnnn066
Reposted fromniemensch niemensch viafreeway freeway
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
2758 7490 500
Reposted fromdippi dippi viaday11shadow day11shadow
5103 1f1c
3608 5716
Reposted fromGIFer GIFer viano-longer-kore no-longer-kore
6276 c54e 500
3296 0dbf 500
6069 27d1 500
9234 3205 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
7882 3ef6 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMezame Mezame
1403 5d92 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazembata zembata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl