Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8267 1dfb
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viainfidelitas infidelitas
2964 b451
Reposted fromInnominate Innominate
2083 9f06
Reposted frompunisher punisher viav2px v2px
Reposted fromFlau Flau viav2px v2px
2043 2a17
Reposted fromGIFer GIFer
3028 f8ce
Reposted fromGIFer GIFer viapsilocybemermaid psilocybemermaid
0105 dddb 500

dtnart:

eternal journey

a journey with no beginning or end in sight

Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viakartoNik kartoNik
4803 0185
Reposted fromsweetjesus sweetjesus viaponurykosiarz ponurykosiarz
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamodalna modalna
Nieprawdopodobne to nie znaczy niemożliwe.
— Stephen King " Dobrane Małżeństwo"
Reposted fromdomilee domilee viaarrrrrrrr arrrrrrrr
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viazi zi
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
4485 508d
Reposted fromsiegmunda siegmunda
6730 9621 500
Reposted fromhagis hagis viakshemynsky kshemynsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl